Zapytanie ofertowe 1/2024

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe nr 1/2023 na dostawę do siedziby Zamawiającego urządzeń robotycznych z podziałem na części współfinansowanego z dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

Zapytanie
ofertowe
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy

Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3
Wykaz dot. doświadczenia
Załącznik nr 4
Ośw. o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4a
Ośw. o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5
Wzór umowy

Załącznik nr 6
SOPZ
1a Stół pionizacyjny z funkcją dynamicznego kroczenia typu Yeecon
1b Platforma diagnostyczno- terapeutyczna z wbudowanym silnikiem; Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych w oparciu o Biofeedback typu Hube
1c Urządzenie do treningu zaburzeń wzorca chodu – typu Axelero Reha
1d System odciążania chodu typu Eleveo
1e Mobilny robot rehabilitacyjny górnych i dolnych partii ciała wraz fotelem typu Luna
1f Mobilny Robot rehabilitacyjny kończyn górnych typu Meissa OT
1g Mobilny robot rehabilitacji kończyn dolnych typu Sidra LEG
1h Profesjonalny rotor do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej kończyn górnych i dolnych dla pacjentów leżących z biofeebackiem i treningiem sy