Warunki przyjęcia mieszkańca
do Domu Pomocy Społecznej
Świętej Rodziny w Szczecinie

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie powinna:

  • złożyć podanie z prośbą o zamieszkanie we wskazanym Domu Pomocy Społecznej w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania np. MOPR, MOPS MGOPS, OPS, PCPR, celem uzyskania decyzji kierującej oraz decyzji ustalającej odpłatność;
  • dołączyć do podania zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem chorobowym, informacją o potrzebie całodobowej opieki osób drugich oraz wskazaniem typu domu pomocy społecznej tj. dla osób przewlekle somatycznie chorych lub osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z chwilą uzyskania w/w decyzji Zespół pracowników socjalnych Domu Pomocy Społecznej niezwłocznie skontaktuje się z przyszłym mieszkańcem, aby poinformować o możliwym terminie zamieszkania.